Thông báo tuyển sinh 2019-2020

Thứ bảy - 04/05/2019 14:03
Năm học 2019 - 2020 Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thanh Hóa tuyển sinh chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT, đào tạo nghề Sơ cấp, ngắn hạn và phối hợp liên kết đào tạo nghề trình độ Trung cấp cho học sinh sau khi Tốt nghiệp THCS. Cụ thể như sau:
Thông báo tuyển sinh 2019-2020

1. ChØ tiªu tuyÓn sinh.
- 200 häc sinh sau Tèt nghiÖp THCS.
2. Hình thức tuyển sinh.
- Xét tuyển thông qua Hồ sơ đăng ký xét tuyển của học sinh.
3. Quyền lợi của học sinh.
- Học sinh được học văn hóa THPT song song với đào tạo Trung cấp theo ngành nghề đăng ký.
- Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ có 02 bằng: Bằng tốt nghiệp văn hóa THPT và Bằng Trung cấp theo ngành nghề các em đã học.
- Sau tốt nghiệp học sinh sẽ có nhiều lựa chọn: Đăng ký học liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường cùng ngành nghề theo quy định của Bộ; được giới thiệu việc làm tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn thành phố, khu kinh tế Nghi Sơn và các công ty trong toàn quốc.
- Được miễn, giảm các khoản kinh phí theo qui định hiện hành.
4. Ch­¬ng tr×nh häc.
* Häc v¨n hãa:
+ Néi dung häc ®­îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, qui ®Þnh cho ch­¬ng tr×nh Gi¸o dôc th­êng xuyªn cÊp THPT.
+ M«n häc: Häc 7 m«n c¬ b¶n ®Ó ®¨ng ký thi THPT Quèc gia: To¸n, Lý, Hãa, Sinh, V¨n, Sö, §Þa.
+ Ngoµi ra häc sinh cßn ®­îc häc c¸c m«n nh­ Tin häc, TiÕng Anh ®Ó thi nghÒ phæ th«ng; thi chøng chØ A Tin häc, TiÕng Anh vµ ®­îc céng ®iÓm khuyÕn khÝch cho viÖc xÐt Tèt nghiÖp THPT, t¹o c¬ héi cho HS dÔ ®Ëu Tèt nghiÖp THPT h¬n.
* Häc nghÒ: tr×nh ®é Trung cÊp, cã liªn th«ng lªn Cao ®¼ng, §¹i häc
Ngµnh ®µo t¹o:
1 - §iÖn c«ng nghiÖp 6 -Tin häc v¨n phßng
2 - §iÖn d©n dông 7 - Qu¶n trÞ m¹ng m¸y tÝnh
3 - C«ng ngh ¤ t« 8 - K thut m¸y l¹nh vµ ®iÒu hßa kh«ng khÝ
4 - Hµn 9 - ChÕ t¹o thiÕt bÞ c¬ khÝ
5 - May thêi trang 10 -Kü thuËt ®iªu kh¾c gç
  11- Gia c«ng chÕ biÕn s¶n phÈm méc
   
- Häc sinh ®­îc lùa chän ngµnh nghÒ phï hîp víi n¨ng khiÕu vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ cña b¶n th©n.
5. Thêi gian khãa häc.
- Thêi gian khãa häc lµ 3 n¨m (c¶ häc v¨n hãa vµ häc nghÒ).
6. Kinh phÝ.
- Học văn hóa THPT:
 + Học phí thu theo quy định của UBND Tỉnh Thanh Hóa đối với trường công lập, phù hợp với đối tượng học sinh phân luồng sau THCS.
 + Các khoản đóng góp khác thực hiện đúng quy định và thấp hơn các trường công lập khác
- Học Trung cấp nghề:
+ Miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành
7. Hồ sơ xét tuyển.
- Học bạ THCS: 01 bản gốc + 01 phô tô công chứng
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời và Bằng TN THCS nộp sau 12 tháng: 01 bản gốc + 02 phô tô công chứng.
- Giấy khai sinh: 02 bản sao hoặc 02 bản công chứng bản gốc.
- Giấy khám sức khỏe: giấy khám sức khỏe bệnh viện huyên hoặc tương đương.
- Sơ yếu ký lịch, Đơn xin học nghề Đăng ký học nghề, Đơn miễn giảm học phí (theo mẫu)
- Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).
- Ảnh 4x6: 08 cái
8. Thời gian thu hồ sơ.
- Từ 25/5 - 25/8/2019.
9. Địa chỉ nạp Hồ sơ và lấy giấy biên nhận
* Nạp trực tiếp cho cán bộ làm công tác tuyển sinh.
* Nạp tại Văn phòng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 1 thành phố Thanh Hóa.
- Số 02/58 đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
(Cách Cầu Bố khoảng 150m về phía Tây Nam)
- Điện thoại: 02373.951.929 hoặc 02373.713.052
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây